Chcąc zrozumieć użyteczność przeróbki osadów ściekowych, należy zrozumieć jak powstają osady ściekowe. Warto zatem zapoznać się z takimi zwrotami jak dopływ, osadnik wstępny, reaktor biologiczny, osadnik wtórny i odpływ. Oczyszczanie ścieków zawsze jest powiązane z powstawaniem osadów. Takie osady trzeba unieszkodliwić a następnie zagospodarować. Osady dzielimy na wstępne oraz nadmierne.

Zagęszczanie osadów ściekowych

Zagęszczanie osadów dzielimy na grawitacyjne i mechaniczne. Grawitacyjne występuje wtedy gdy siłą, która powoduje rozdzielenie fazy stałej od cieczy jest grawitacja. Mechaniczne zagęszczanie osadów występuje przy wprowadzeniu innej siły takiej jak ciśnienie, siła odśrodkowa, która wspomaga rozdział faz. Do zagęszczania osadów służą urządzenia mechanicznego zagęszczania takie jak zagęszczacze sitowo-bębnowe, zagęszczacze śrubowe, zagęszczacze sitowo-taśmowe oraz zagęszczacze flotacyjne wirówki.

Występowanie osadów

Osady ściekowe występują podczas procesu oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowych. Osady stanowią różnorodną mieszaninę zarówno mikroorganizmów żywych jak i martwych a także składników organicznych oraz mineralnych. Osady ściekowe zawsze podlegają procesom humifikacji i rozkładu. Następnie stają się ustabilizowaną organiczną substancją. Osady surowe dzielimy na wstępne, wtórne i mieszane a objętość osadów ulega zmianom.

Podstawy prawne

Istnieje szereg rozporządzeń regulujących w sposób szczegółowy postępowanie z osadami ściekowymi. Głównym aktem prawnym, który reguluje zagadnienie gospodarki odpadami jest ustawa o odpadach z dnia 21 kweitnia 2001 roku.

Przerabianie osadów ściekowych

Jedną z metod przeróbki jest zagęszczanie osadów ściekowych. Następuje ono poprzez oddzielenie fazy stałej od ciekłej osadu czyli zmniejszenie objętości bez jednoczesnej utraty konsystencji płynnej. W tym wypadku usuwa się jedynie wodę wolną. Zagęszczanie dzielimy na grawitacyjne i mechaniczne. To pierwsze występuje wtedy gdy siłą powodującą rozdział jest grawitacja. Następuje wtedy rozdzielenie fazy stałej od cieczy. Zagęszczanie mechaniczne to wprowadzanie innej siły wspomagającej rozdział faz. Wyróżniamy następujące urządzenia mechanicznego zagęszczania: zagęszczacze sitowo-taśmowe, sitowo-bębnowe, flotacyjne wirówki oraz śrubowe.