Kemipol Sp. z o.o. – Informacje na temat strategii podatkowej realizowanej w 2022 r.

Publikacja polskiej strategii podatkowej jest uznawana za wypełnienie ustawowych obowiązków wynikających z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że spółki z siedzibą w Polsce o przychodach powyżej 50 mln euro są zobowiązane do przygotowania i opublikowania strategii podatkowej, którą wdrożyły.

Kemipol Sp. z o.o. („Kemipol” lub „Spółka”) spełnia te kryteria oraz opublikowała i wdrożyła niniejszą Strategię podatkową („Strategia podatkowa”), która jest zgodna z zasadami Globalnej polityki podatkowej Kemira i Polityki cen transferowych („Globalne polityki podatkowe”).