Charakter Spółki w sposób zasadniczy wpływa na jej misję:

Czysta Woda – Czyste Środowisko

będącą rozszerzeniem obowiązującego do roku 2009 hasła Czysta woda dla Polski wskazującą na rozszerzenie zarówno terytorialnego jak i merytorycznego obszaru działania – i jest pokazaniem nisz, w których pracuje firma. Nowo przyjęta wizja firmy: „KEMIPOL – Morze Możliwości w Technologiach Wody” w sposób prosty i przejrzysty wskazuje na obszary zainteresowania oraz ciągły rozwój będący podstawą funkcjonowania firmy. Jest ona znacznie prostsza niż poprzednia wersja graficzna. Tak sformułowana wizja jest syntezą wizji graficznej i poprzedniej obowiązującej do 2009 roku „Światowej klasy polska firma pracująca w chemii dla środowiska”, które były zbyt oczywiste bądź zbyt skomplikowane. Wizja jest okresowo dyskutowana i zmieniana, tak aby zapewnić realizację misji i zaspokoić ambicje ludzi ją tworzących.

Zintegrowany System Zarządzania Firmą obejmuje swym zakresem całą firmę i jest narzędziem, dzięki któremu KEMIPOL ma być organizacją realizującą cele strategiczne, rozwijającą się w sposób ciągły i mającą właściwości uczenia się. System ten – z założenia – nie jest elementem stałym, a jego rozwój obejmuje coraz szerszy zasięg dążąc do określenia zasad działania zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

W chwili obecnej obejmuje on:

  • Zarządzanie Jakością wg normy ISO 9001:2015
  • Zarządzanie Środowiskowe wg normy ISO 14001:2015
  • Zarządzanie Bezpieczeństwem pracy wg normy ISO 145001:2018
  • Okresową ocenę pracy firmy w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników
  • Nadzór właścicielski nad pracą Zarządu – w formie posiedzeń Rady Nadzorczej i Zgromadzeń Wspólników.

Podstawowe zasady, którymi kieruje się KEMIPOL w swojej pracy i które są bazą do funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania, tworzące politykę firmy są następujące:

Klient jako naczelna wartość w organizacji
rozpoznanie jego obecnych i przyszłych potrzeb, zapewnienie spełnienia jego oczekiwań i wymagań, praca nad nowymi produktami i aplikacjami

Zespół pracowników najistotniejszym elementem tworzącym i rozwijającym firmę
zaangażowanie i świadomość ludzi, ciągłe doskonalenie, praca zespołowa, systemy szkoleń, doskonalenie komunikacji i przepływu informacji wewnątrz firmy

Bezpieczeństwo pracy jako priorytet działalności firmy
zapobieganie urazom i schorzeniom zawodowym, wprowadzanie systemów zabezpieczających, prewencyjnych, szkoleń, rozwiązania systemowe w tym zakresie

Jasna i prosta struktura organizacyjna z wyraźnie określonym zakresem przywództwa Zarządu
podejście procesowe i ustalenie Właścicieli Procesów, zarządzanie systemowe, podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, ciągła weryfikacja istniejącego stanu rzeczy, elastyczność, aktywna praca nad rozwijaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Firmą

Praca dla środowiska naturalnego
realizacja celów i programów środowiskowych, świadomość zagrożeń, zapobieganie zanieczyszczeniom i zagrożeniom, gotowość do usuwania skutków awarii

Wzajemne korzystne relacje w firmie oraz pomiędzy firmą, jej klientami i dostawcami
komunikacja z klientami, współpracownikami i dostawcami, nastawienie na długofalową kooperację, integrowanie współpracowników z Kemipolem

Respektowanie istniejącego prawa i zasad etyki biznesu