Koagulanty

Koagulacja jest jednym z podstawowych procesów uzdatniania wody powierzchniowej. Jej optymalizacja jest istotnym elementem technologii stosowanej na SUW, a wymogi stawiane procesowi są coraz większe z powodów wprowadzania bardziej restrykcyjnych norm na wodę pitną oraz dodatkowych elementów technologii (np. filtrów z węglem aktywnym) i kryteriów (np. zmniejszanie korozyjności zapobiegające wtórnemu zanieczyszczaniu wody w trakcie przesyłu do klientów, wydłużanie filtro-cyklu itp.).

Optymalizacja koagulacji objętościowej to dobór właściwego produktu, dawki, czasem punktu dozowania, jak również zmiana koagulantu w zależności od parametrów wody surowej. Zmiany takie podyktowane mogą być względami stricte technologicznymi lub ekonomią procesu. Jakość procesu koagulacji mierzona jest redukcją barwy, mętności, utlenialności, OWO a także minimalizacją resztkowego glinu.
Drugim obszarem zastosowań koagulacji w przypadku uzdatniania wód głębinowych może być koagulacja kontaktowa na filtrach – najczęściej w celu usuwania żelaza i manganu. W takich przypadkach również ogromne znaczenie ma dobór optymalnego produktu i dawki.

We wszystkich działaniach technologicznych dotyczących procesu koagulacji ściśle współpracujemy z technologami klienta – wspólnie przeprowadzając testy porównawcze w laboratorium (dla różnych produktów i dawek) oraz testy wdrożeniowe na obiektach. Jesteśmy do dyspozycji w każdym momencie – gdy pojawiają się zmiany na obiekcie (zarówno podyktowane przez warunki, jak i człowieka) oraz w naszym portfolio (jeśli jego rozszerzenie umożliwia uzyskanie lepszych rezultatów).

 

Flokulanty

Flokulanty mają szerokie zastosowanie w procesach produkcyjnych w przemyśle. Flokulanty to substancje polimerowe o różnych ciężarach molekularnych oraz zróżnicowanym ładunkach jonowym. Flokulację stosuje się m.in. przy oczyszczaniu ścieków, a także w procesach technologicznych, w których istnieje potrzeba szybkiego wyodrębnienia produktów zawieszonych w postaci koloidalnej. Są stosowane są do procesów zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych, do uzdatniania wody pitnej i technologicznej.

Flokulanty

Polimery oraz polielektrolity

W wielu procesach technologicznych flokulacja jest celowo inicjowana poprzez dodanie do koloidu związku chemicznego zdolnego do tworzenia wiązań chemicznych między micelami. Mechanizm działania polielektrolitu polega na jego adsorpcji na koloidzie lub cząsteczce zawiesiny z możliwością tworzenia sieci i mostków podczas flokulacji danych cząstek koloidalnych i zawiesinowych. Wspomaganie koagulacji prowadzone jest za pomocą polimeru, którego cenną właściwością jest zdolność do wspomagania agregacji cząstek, bezpośrednio  zwiększająca wydajność ich sedymentacji. W wyniku procesu flokulacji –  cząsteczki łączą się w kłaczkowate skupiska, wyodrębniają i stają się łatwe do usunięcia,

Zagęszczanie i odwadnianie osadów

Zastosowanie flokulantów

Flokulacja znajduje powszechne zastosowanie w przemyśle – szczególnie z branży wodno-kanalizacyjnej.  Flokulacja odpowiada za tworzenie się wiązań chemicznych, które powodują powstanie zwartej struktury cząstek, mogących zostać następnie zostać w łatwy sposób usunięte z układu. Wykorzystywana jest przede wszystkim do przedwstępnego oczyszczania ścieków poprzedzającego filtrację oraz w procesach technologicznych, gdy konieczne jest wyodrębnienie cząsteczek w postaci koloidalnej, sprawdza się podczas filtracji wody pod względem zawiesiny i mętności oraz w procesach zagęszczania  i odwadniania osadów w ściekach komunalnych oraz przemysłowych. Flokulacja skraca również czas trwania procesu oczyszczania, dzięki czemu można zwiększyć wydajność tego procesu. Z podobnych rozwiązań korzysta również branża górnicza, metalurgiczna, papiernicza i spożywcza.

Dzięki dopuszczeniu do stosowania do wody pitnej niektórych polielektrolitów produkcji Kemiry, jesteśmy w stanie jeszcze bardziej zintensyfikować proces koagulacji.