INSTALACJE

Dozowanie płynnych koagulantów żelazowych (PIX), glinowych (PAX) jak i ich mieszanek takich jak: FERROX, ALCAT, FERCAT produkowanych przez KEMIPOL, oraz suchych i płynnych flokulantów (polielektrolitów) wymaga zastosowania odpowiednio dobranych i wykonanych instalacji magazynowych i układów dozujących. Dbamy o to, żeby nasze instalacje spełniały ważne dla użytkownika parametry techniczne i technologiczne.
Zwracamy szczególną uwagę, aby:
  • wielkość magazynu była odpowiednia, zarówno do miesięcznego zapotrzebowania klienta na chemikalia jak i do zdolności transportowych dostawcy (optimum kosztów budowy instalacji i dostaw chemikaliów)
  • wykonane instalacje magazynowe i dozujące były w pełni odporne chemicznie na działanie naszych wszystkich produktów
  • układy dozujące były odpowiednio dobrane do potrzeb danego procesu technologicznego i obiektu
  • system automatycznego sterowania dozowaniem był optymalnie dostosowany do procesu technologicznego klienta.
Oferujemy:
  1. Instalacje do roztwarzania i dozowania polimeru.
  2. Instalacje do magazynowania i dozowania koagulantów PIX, PAX.
  3. Zestawy do magazynowania i dozowania FERROX – redukcja odorów i korozji.
  4. Mierniki do pomiaru siarkowodoru w sieciach kanalizacyjnych.
  5. System zdalnego pomiaru poziomu i automatycznych dostaw.
  6. Systemy zdalnego monitorowania, rejestrowania i automatycznego sterowania układami dozującymi nasze produkty.

Osoba do kontaktu: Paweł Miler | tel: +48 600 23 24 25