Optymalizacja procesów oczyszczania ścieków

Kiedy prawie dwadzieścia pięć lat temu wprowadzaliśmy strącanie chemiczne na polskich oczyszczalniach ścieków miało ono na celu przede wszystkim intensyfikację procesu oczyszczania (redukcje BZT, ChZT, zawiesiny) oraz usuwanie fosforu. W chwili obecnej, na większości nowych, bardzo zaawansowanych technologicznie obiektach jesteśmy doradcą technologa pracując wspólnie nad optymalizacją procesu. Optymalizacja ta może przebiegać różnorodnie – jej kryteria są technologiczne bądź ekonomiczne.

Dzięki odpowiedniemu stosowaniu koagulantów i flokulantów, oczyszczalnia może nie tylko uzyskiwać wymagane parametry ścieków na wyjściu, ale minimalizować swoje wydatki energetyczne jednocześnie maksymalizując produkcję biogazu. Za pomocą chemikaliów walczymy z odorami, usuwamy siarkowodór a także zapobiegamy powstawaniu struwitu. Stosowanie PIX-u , oprócz działania defosfatacyjnego i czyszczącego (redukcja CHZT, BZT, zawiesiny) ma charakter stabilizujący pracę oczyszczalni.

Nadal promujemy strącanie wstępne tam, gdzie pozwalają na to parametry ścieków na wejściu oraz możliwości techniczne obiektu. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, tak aby nie zakłócić procesu usuwania azotu, który to w sposób pośredni jesteśmy w stanie optymalizować. Dostarczamy również zewnętrzne źródło węgla KEM Carbo w przypadku, gdy należy wspomóc proces denitryfikacji w ściekach nie zawierających dostatecznej ilości łatwo przyswajalnego węgla

Rozwiązaliśmy problem bakterii nitkowatych na oczyszczalniach. Dysponujemy środkami, które je zwalczają, przyczyniając się do likwidacji niepożądanego kożucha i piany. Ścisła współpraca z naszymi technologami i mikrobiologami jest niezbędna w rozwiązywaniu takich problemów. Optymalizujemy również pracę WKF-ów poprzez usuwanie w nich piany za pomocą odpieniaczy BEVALOID produkowanych przez Kemirę. Mamy za sobą pierwsze testy oraz aplikacje dezynfekcji ścieków systemem Desin-Fix. Metoda ta polega na użyciu substancji dezynfekującej niezawierającej chloru, przyjaznej środowisku i bardzo skutecznej.

Usuwanie zawiesiny

Ilość substancji zawieszonych jest wyrażana wskaźnikiem mętności. Usuwanie zawiesiny jest ważnym elementem potrzebnym do uzyskania dobrej I przejrzystej wody. Cząsteczki zawiesiny w wodzie oczyszczonej mogą wpływać na parametry takie jak stabilność mikrobioogiczna czy produkty uboczne dezynfekcji. Mikroorganizmy mogą zostać przysłonięte przez cząsteczki zawiesiny co może przyczynić się do obniżenia efektywności dezynfekcji, szczególnie gdy mówimy o dezynfekcji UV.

Opracowaliśmy koagulanty, których unikalne właściwości pomagają w usuwaniu zawiesiny. Uszyte na miarę koagulanty i flokulanty pozwolą uzyskać bardzo wysoki procent usunięcia zawiesiny.

Usuwanie barwy

Barwa jest często spowodowana przez rozpuszczone w wodzie substancje organiczne , np. kwasy huminowe i fulwinowe (produkty rozkładu materii organicznej) Może być również skutkiem zanieczyszczeń mineralnych takich jak żelazo i mangan.
Barwa może być dobrym wskaźnikiem zawartości materii organicznej w wodzie. Jeśli barwa jest spowodowana przez materię organiczną, często istnieje zależność między intensywnością barwy, a poziomem zawartości związków organicznych.

Koagulacja chemiczna jest skuteczną metodą obniżania poziomu barwy wody surowej. Nasza szeroka wiedza i know-how pomoże Państwu w rozwiązywaniu problemów z barwą.

Usuwanie BZT i ChZT

Biologiczne I chemiczne zapotrzebowanie na tlen są dwiema różnymi metodami pomiaru ilości potrzebnego do utlenienia tlenu. W obu przypadkach substancjami pochłaniającym tlen są głównie związki organiczne. Substancje te winny być obniżone do minimum na oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie przemysłowe skupiają się głównie na obniżaniu ChzT gdy komunalne przeważnie na usuwaniu BZT.

Podczas oczyszczania metodami chemicznym praktycznie na każdej oczyszczalni obniżane jest ChZT.

Usuwanie metali

Nasze produkty są powszechnie stosowane do usuwania metali ciężkich w różnych procesach oczyszczania. Mamy doświadczenie zarówno w usuwaniu zwieszonych jak i rozpuszczonych metali ciężkich. Łącząc stosowanie koagulantów z flokulantami sprawiliśmy , że usuwanie metali ciężkich jest jeszcze bardziej efektywne.

W naszej ofercie znajda Państwo preparaty, które mogą być stosowane do redukcji lub utleniania jonów metali w celu ułatwienia ich separacji. Dla wybranych metali ciężkich posiadamy w ofercie adsorbenty jako alternatywną metodę oczyszczania.

Antyskalanty

Osadzanie kamienia to duży problem dla eksploatatorów. Zatykanierur,mniejefektywna wymianie ciepła lub nawet awariawymienników ciepła, wysokiekosztyczyszczenia,uszkodzenia sprzętu, takie jakwirówki, pompy, czujniki i zaworyto tylko niektóre zdługiej listynegatywnych skutków, które mogą wystąpić. Aby temu przeciwdziałaćKemiraopracowałaszerokie portfolioantyskalantów, które spełniają różnepotrzeby w zakresieczyszczenialub zapobieganiaosadzania się kamienia i ochrony Państwa sprzętu przed jego negatywnym wpływem.

Minerały takie jak struwit, wiwianit czy kalcyt są często spotykane w procesach fermentacji beztlenowej i może przyczyniać się do zatrzymania procesu i kosztownego czyszczenia. Kemień mineralny występujących w rurach i wymiennikach ciepła njest najczęściej powodowany przez uwalniające się kationy Mg2+, Ca2+, Fe2+, NH4+i aniony PO43-, CO32-.

Posiadamy w swojej ofercie wodny roztwór polimeru KemGuard®, który spowalnia proces odkładania się osadu mineralnego w systemie.

Parowniki w przemyśle cukrowniczym-KemTalo™Scale

KemTalojest specjalnieopracowanydo stosowania wparownikach wcukrowni. Jest prostyi oszczędnyw użyciu. Pomaga zapobiegaćpowstawaniu kamieniaw rurachparownika, umożliwiając jego ciągłą pracęprzez 4 do5 tygodni. Zapewnia również,że ewentualnie powstający kamień które jest miękki iłatwy do usunięcia, co zmniejszaczas nasprzątanie czyszczenia a dla Państwa bardziej wydajny proces produkcji.

Dezynfekcja

Czysta woda należy do zasobów rzadkich. Jako firmajesteśmy zobowiązani do opracowywania skutecznych i innowacyjnych metod oczyszczania wody. Dezynfekcja umożliwia przestrzegani wymagań prawnych w zakresie poziomu bakterii w ściekach odprowadzanych. Jednak różne środki dezynfekujące różnią się pod względem ceny, wpływu na środowisko, zużycie energii czy kosztów instalacji.

Oferujemy Państwu nowoczesną bezchlorową metodę dezynfekcji ścieków, która spełni Państwa oczekiwania i nie wpłynie negatywnie na środowisko.
DesinFix jest kompletnym rozwiązaniem do dezynfekcji obejmującym sprzęt, chemię oraz serwis.

Kontrola piany

Piana może być problemem w wielu aplikacjach uzdatniania wody, jak również w różnych procesach produkcyjnych.Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych technologów pomożemy Państwu zidentyfikować problem i dobrać odpieniacz odpowiedni do procesu. Produkujemy gamę odpieniaczy przyjazną środowiska dla wielu aplikacji komunalnych i przemysłowych.

Nasza wszechstronna linia produktów odpieniających zawiera silikonowe odpieniacze na bazie wody lub na bazie oleju jak również bezolejowe odpieniacze do piany różnego pochodzenia.

Usuwanie biogenów

Fosfor i azot to główne składniki odżywcze, stymulujące wzrost materii organicznej i glony, które powodują eutrofizację wód. Jakość wody na świecie poprawia się dzięki znacznemu zmniejszeniu zrzutu fosforu przez oczyszczalnie ścieków.

USUWANIE FOSFORU
Dominującą metodą usuwania fosforu jest strącanie wstępne zazwyczaj przy użyciu koagulantów glinowych lub żelazowych przed obróbką biologiczną. Fosfor można również strącać podczas obróbki biologicznej lub na samym końcu procesu oczyszczania. W naszym portfolio znajdą Państwo szeroką gamę koagulantów glinowych I żelazowych jak również “szyte na miarę” blendy z dodatkami flokulantów dostosowany do Państwa potrzeb.

USUWANIE AZOTU
Azotu w ściekach występuje głównie w postaci jonu amoniaku, który jest trudny do wytrącenia. Azot jest zatem zwykle usuwany w procesie biologicznym składającym się z dwóch etapów – nitryfikacji i denitryfikacji. Dzięki użyciu naszych koagulantów i flokulantów przed obróbką biologiczną, zwiększa się wydajność nitryfikacji. W naszej ofercie znajda Państwo Zewnętrzne Źródło Węgla do wspomagania procesu denitryfikacji.

Usuwanie odorów i H2S

Problemy z odorem i korozją to dwa wyzwania stojące przed eksploatatorami oczyszczalni ścieków. W większości przypadków winę ponosi tutaj siarkowodór H2S. Możliwość pomiaru i kontroli siarkowodoru są bardzo ważnymi czynnikami w procesie usuwania H2S jak również zapobiegania problemom które powoduje.

Opracowany przez naszą firmę system FERROX gwarantuje Państwu wysoce efektywną walkę z H2S i jego następstwami

W rama Systemu FEERROX gwarantujemy
• Trwałe chemiczne wiązanie siarkowodoru jonami Fe
• Pomoc w prawidłowym doborze instalacji i punktów dozowania.
• Usługę pomiaru H2S w sieci kanalizacyjnej

Optymalizacja energetyczna

Bez wątpienia najważniejszym zadaniem zakładów wodno-ściekowych jest oczyszczanie ścieków oraz uzdatnienie wody przed jej dostarczeniem do odbiorcy. Jakkolwiek produkcja bioenergii staje się kluczowym zagadnieniem dla operatorów oczyszczalni ścieków.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz know-how w dziedzinie chemii do ścieków pokazuje, że rozsądne dawkowanie chemii na obiekcie może znacząco zwiększyć wydajność energetyczną dając przy tym korzyści finansowe i środowiskowe.