ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe wnioskodawcy:

KEMIPOL SP. Z O.O., KUŹNICKA 6, 72-010 POLICE

2.Opis przedmiotu zamówienia*

Przedmiotem zamówienia są badania próbne dotyczące procesu modyfikacji produktu odpadowego w postaci chityny krewetkowej do chitozanu oraz analizy produktów otrzymanych w procesie modyfikacji chemicznej chityny do chitozanu.

W ramach zlecenia Zleceniodawca planuje przekazać do badań surowiec wyjściowy w postaci pancerzyków krewetek oraz odczynników technicznych na których będzie prowadzony proces modyfikacji chityny do chitozanu.

Zamówienie obejmować będzie:

 1. Badania próbne procesu modyfikacji chityny do chitozanu, dobór parametrów – skala laboratoryjna :
  • rodzaj i stopień wstępnego oczyszczenia wyjściowego surowca;
  • stopień rozdrabniania materiału;
  • wpływ odczynników technicznych dostarczonych przez firmę Kemipol na proces biokonwersji;
  • czas procesu biokonwersji;
  • aktywność flokulacji chitozanu na oczyszczanie.
 2. Analizę wł. fizykochemicznych otrzymanych próbek:
  • analiza FTIR w celu zweryfikowania stopnia deacetylacji oraz czystości chemicznej,
  • analiza chromatograficzna HPLC-GPC otrzymanego chitozanu pozwalająca określić masę cząsteczkową i jej rozkład z wykorzystaniem metod detekcji bezwzględnej lub kalibracji względnej (kalibracja za pomocą dekstranu lub pullulanu),
  • badania reologiczne dla roztworów wodnych otrzymanych produktów rozpuszczalność
   w roztworze 0,1 M kwasu octowego lub kwasu solnego – badania reologiczne przy zmiennych siłach ścinających.
 3. Badanie właściwości flokulacyjnych i właściwości antymikrobiologicznych (MIC) dla 10 próbek:
  • efektywność procesu flokulacji na modelowym układzie wskazanym przez firmę Kemipol,
  • badania właściwości MIC roztworów stosowanych do flokulacji (najlepiej dla bakterii występujących w wodzie podczas oczyszczania w tym modelowe z grupy gram(+) i gram (-))

(…)

 


 

W wyniku oceny – do realizacji zamówienia została wybrana następująca oferta.